Viisaat valinnat -hanke päättyi maaliskuussa 2018. On siis aika pohtia, mitä hankkeessa on saatu aikaan. Hankkeen yksi tulos on tämä Viisaat valinnat -verkkosivu, jonka kautta hankkeen tuotokset ovat käytettävissä myös sen päättymisen jälkeen.

Mistä kaikki alkoi?

Viisaat valinnat -hanke sai Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen ja käynnistyi huhtikuussa 2015. Hankkeella haluttiin tarttua nuorten koulutuksesta syrjäytymisen ongelmaan. Ajatuksena oli kannustaa opiskelemaan myös sellaisia kohderyhmiä, jotka yleensä päättävät opintiensä peruskouluun. Tähän päätettiin pyrkiä vaikuttamalla nuorten asenteisiin ja kehittämällä opinto-ohjaajien osaamista. Pohjimmiltaan ajatuksena oli siis auttaa nuoria tekemään viisaita valintoja.

Hankkeella haluttiin tukea ajatusta, että kaikilla tulisi olla taustasta riippumatta mahdollisuus hakeutua koulutukseen. Lähtökohtana olivat tutkimukset, joiden mukaan kaikki nuoret, erityisesti maahanmuuttajataustaiset, eivät ole tasa-arvoisessa asemassa koulutukseen hakeutumisessa. Niinpä hankkeessa päätettiin nuorten syrjäytymisen estämisen lisäksi pyrkiä tukemaan eri etnisiin ryhmiin kuuluvien yläkouluikäisten myönteistä suhtautumista toisiinsa.

Viisaat valinnat -hankkeen toteuttivat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ sekä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian tieteenala, joista ensimmäinen järjesti ohjauksellisia koulutuksia opinto-ohjaajille sekä muille nuoria ohjaaville tahoille ja jälkimmäinen käynnisti nuorten ryhmienvälisiä suhteita koskevan interventiotutkimuksen.

Ennen Viisaat valinnat -hanketta hankekumppanit olivat toteuttaneet Monni – Monikulttuurisempi koulu ‑hankkeen vuosina 2009–2012. Monni-hankkeessa tuotettiin Tarinoita kaveruudesta -oppimateriaali, jonka tarkoituksena on vaikuttaa yläkouluikäisten etnisiin asenteisiin. Viisaat valinnat -hanke käynnistettiin Monni-hankkeesta saatujen tulosten, kuten Tarinoita kaveruudesta ‑materiaalin, kehittämiseksi edelleen.

Koulutuksista tukea ohjaustyöhön

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n hankkeessa toteuttamat koulutukset kulkivat nimellä Viisaita valintoja – lisää mahdollisuusajattelua ohjaukseen. Koulutukset täyttyivät nopeasti, mikä vahvisti ajatusta, että opinto-ohjaajat kokivat tarvetta käsitellä hankkeen teemoja.

Koulutuskokonaisuus toteutettiin viidelle eri ryhmälle, ja yhteensä koulutuksiin osallistui 90 henkilöä. Kolme koulutusta järjestettiin Helsingissä, yksi Lahdessa ja yksi Kotkassa. Osallistujat toteuttivat koulutusten aikana omien ryhmiensä ja ohjattaviensa kanssa eri kouluasteilla monenlaisia ohjauskokeiluja, joista syntyneet kokemukset ja hyvät käytännöt jaettiin koulutuksen muille osallistujille.

Koulutusten avulla vahvistetiin osallistujien valmiutta ohjata erilaisia oppilaita, niin maahanmuuttajataustaisia kuin valtaväestöönkin kuuluvia. Koulutukseen osallistuville haluttiin tarjota menetelmiä, joita hyödyntää oppilaiden vahvuuksien löytämisessä sekä oppilaiden oman tulevaisuuspohdinnan ohjaamisessa. Koulutuksissa vallinnut ratkaisu- ja mahdollisuuskeskeinen ajattelu sekä konkreettisten menetelmien oppiminen edistivät myös ohjaajien oman toiminnan reflektointia ja kehittämistä.

Koulutusten syvempänä tavoitteena oli niihin osallistuneiden opinto-ohjaajien ja muiden ohjaustyötä tekevien kautta vahvistaa oppilaiden ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja tukea oppilaiden ryhmätaitoja, joista on molemmista hyötyä tulevaisuuden työelämässä.

Koulutusosallistujilta kerättiin palautteita, mitkä olivat pääsääntöisesti hyvin myönteisiä. Osallistujat pitivät erityisesti saamastaan vertaistuesta, sillä koulutuksissa päästiin jakamaan ajatuksia ja menetelmiä kollegoiden kesken. Palautteiden perusteella osallistujat kokivat saaneensa uusia ohjausmenetelmiä työhönsä, mikä tukee hankkeen tavoitetta kehittää opinto-ohjaajien osaamista.

Harmillisesti suuri joukko halukkaita ei mahtunut koulutuksiin, joten tarvetta vastaaville olisi varmasti jatkossakin. Viisaita valintoja -koulutusten pohjalta hankkeessa pilotoitiinkin myös tiivissisältöisempi verkkokoulutus. Pilotin tarkoituksena oli kartoittaa, millainen verkkokoulutus hankkeen aiheista voitaisiin tulevaisuudessa järjestää opinto-ohjaajille. Koulutuspilottiin osallistui 11 henkilöä, jotka suorittavat verkkokoulutuksen itsenäisesti kahden viikon aikana.

Tutkimusta ryhmienvälisistä suhteista

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian tieteenala toteutti Viisaat valinnat -hankkeen tutkimusosuuden. Hankkeen aikana järjestettiin kolme kenttäkokeellista tutkimusta. Tutkimuksiin osallistui 7. ja 8.-luokkalaisia nuoria 23 yläkoulusta Lahdesta, Kotkasta ja pääkaupunkiseudulta. Yhteensä tutkimukseen osallistuneita nuoria oli yli kaksituhatta.

Tutkimusprojektin tavoitteena oli edistää nuorten myönteisiä ryhmienvälisiä suhteita kouluissa. Etnisiin asenteisiin pyrittiin vaikuttamaan niin sanotun intervention avulla, joka perustui tarinamenetelmään. Tutkimusprojektissa myös kehitettiin menetelmää opinto-ohjauksessa käytettäväksi. Tarinoita kaveruudesta -materiaali, johon sisältyy muun muassa opettajan opas, päivitettiinkin hankkeen aikana.

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten asenteet muihin ryhmiin kuuluvia kohtaan olivat jo ennen tutkimuksessa toteutettuja interventioita keskimäärin hyvin myönteisiä. Jo tämä tieto itsessään on kiinnostava ja ehkä yllättäväkin – positiivisessa mielessä.

Tutkimuksen mukaan interventioilla voitiin kuitenkin vaikuttaa nuorten asenteisiin. Vaikutus näkyi parhaiten suomalaistaustaisilla tytöillä, joiden suhtautuminen ulkomaalaistaustaisiin oli kielteisintä enne interventiota. Negatiivisesti suhtautuvien oppilaiden (syystä tai toisesta juuri tyttöjen) asenteita pystyttiin siis muuttamaan positiivisempaan suuntaan interventioiden avulla. Interventioista hyötyvätkin eniten juuri sellaiset henkilöt, joiden asenteet ylipäänsä voivat muuttua parempaan suuntaan.

Tutkimuksen mukaan interventioilla oli myönteisiä vaikutuksia myös vähemmistönuorten asenteisiin. Heidän kokemuksensa siitä, mitä suomalaiset ajattelevat ulkomaalaistaustaisista, muuttuivat interventioiden myötä myönteisemmiksi. Nämä nuoret ovat tulevaisuudessa todennäköisesti halukkaampia kohtaamaan toiseen ryhmään kuuluvia ihmisiä, mikä on laajemmassakin mielessä yhteiskunnallisesti merkittävää. Intervention vaikutus ryhmienvälisiin suhteisiin voi siis esimerkiksi vähentää maahanmuuttajataustaisten nuorten riskiä syrjäytyä.

Hankkeen tutkimusprojekti tuotti uutta tietoa tarinoihin pohjautuvasta interventiomenetelmästä, mitä voidaan jatkossa hyödyntää ryhmienvälisten suhteiden parantamisessa. Tarinoita kaveruudesta ‑materiaalia voidaan itsenäisesti käyttää koulujen monikulttuurisuuskasvatuksessa ja myönteisten ryhmäsuhteiden rakentamisessa myös hankkeen päättymisen jälkeen, sillä se on ladattavissa Viisaat valinnat ‑verkkosivulta täältä.

Mihin päädyttiin?

Hankkeen voidaan saatujen palautteiden ja tulosten perusteella sanoa onnistuneen odotusten mukaan. Selkeästi hankkeen teemoja pidetään tärkeinä, sillä hanke herätti kohderyhmissään paljon kiinnostusta.

Hankkeen tuloksista jää nähtäväksi ainakin tämä Viisaat valinnat -verkkosivu, mistä löytyy Tarinoita kaveruudesta ‑materiaalin ja muun kiinnostavan sisällön lisäksi aivan uusi oppilaanohjauksen tehtäväpaketti Käännekohtia ja viisaita valintoja ‒ tehtäviä opinto-ohjaukseen. Mediakasvatuskeskus Metkan ja Nuorten toimintakeskus Hapen tuottamassa kokonaisuudessa nuoret pääsevät itse ääneen, sillä paketti rakentuu nuorten videotarinoiden ympärille. Tehtävien kautta nuoria ohjataan tiedostamaan omia ammatillisia intressejään ja annetaan työkaluja haastavien elämäntilanteiden tuoman paineen hallitsemiseen.

Viisaat valinnat -hankkeen toteuttajat kiittävät kaikkia hankkeeseen osallistuneita sekä siitä kiinnostuneita. Vaikka hanke onkin nyt päättynyt, sen tuotoksia voivat kaikki halukkaat hyödyntää tällä verkkosivulla!