Tutkimus

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian tutkimusprojekti

Osana Viisaat valinnat -hanketta Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian tieteenala toteutti nuorten ryhmienvälisiä suhteita koskevan interventiotutkimuksen, jonka painopiste oli peruskoulun 7. ja 8. luokan oppilaiden myönteisten ryhmienvälisten asenteiden tukemisessa. Tarkoituksena oli selvittää, miten nuorten etnisiin asenteisiin voidaan vaikuttaa opettajavetoisten Tarinoita kaveruudesta -interventio-oppituntien avulla.

Tarinoita kaveruudesta -oppituntien materiaali on kehitetty aikaisemmin Monni ‒ monikulttuurisempi koulu ‑hankkeessa, jonka Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian tieteenala toteutti yhdessä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian (nykyään Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy) kanssa. Tarinoita kaveruudesta -materiaalia päivitettiin Viisaat valinnat -hankkeen aikana pyrkien lisäämään sen vaikuttavuutta ja käytettävyyttä yläkouluissa monikulttuurisuuskasvatuksen työkaluna. Uudistetun Tarinoita kaveruudesta -materiaalin voit ladata täältä.

Tarinoita kaveruudesta -oppitunnit perustuvat sekä enemmistö- että vähemmistönuorten kertomille tarinoille siitä, kuinka he ovat tavanneet toiseen kulttuuriryhmään kuuluvan nuoren, ystävystyneet ja lopulta muuttaneet asenteitaan kyseisen ryhmän edustajia kohtaan. Näiden tarinoiden myötä nuoret havaitsevat ryhmienvälistä vuorovaikutusta epäsuorasti niin kutsutun välillisen kontaktin kautta.

Interventiotuntien teoreettisen pohjan muodostava välillinen kontakti noudattaa sosiaalisen oppimisen teorian periaatteita pyrkimällä ennakkoluulojen vähentämiseen samaistuttavien roolimallien avulla. Nämä roolimallit luovat kokemuksen siitä, että omaan sisäryhmään kuuluvat ovat taipuvaisia arvioimaan ulkoryhmään kuuluvia myönteisesti ja että myös ulkoryhmään kuuluvilla on myönteisiä asenteita sisäryhmää kohtaan.

Interventiotunneilla käsiteltävien kirjoitettujen tarinoiden ohella nuoret myös videokuvaavat kokemuksiaan myönteisistä kohtaamisista videoblogien muodossa, jolloin interventioon osallistuvat nuoret toimivat myös itse myönteisinä norminlähettäjinä toisilleen.

Osana Viisaat valinnat -hanketta toteutettuun interventiotutkimukseen osallistui vuosien 2015–2018 välisenä aikana yhteensä 2281 7.- ja 8.-luokkalaista nuorta yhteensä 23 yläkoulusta Lahdesta, Kotkasta, Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta.

Tutkimuksen tuloksina havaittiin, että ylläkouluikäisten nuorten etniset asenteet olivat keskimäärin hyvin myönteisiä, mikä on voinut vaikuttaa siihen, ettei interventio-oppitunneilla ollut vaikutusta kaikkien tutkimukseen osallistuneiden nuorten asenteisiin. Ennakkoluuloja vähentämään pyrkivän intervention keskeisimpänä tarkoituksena on kuitenkin pystyä vaikuttamaan heihin, joiden asenteet voivat muuttua parempaan suuntaan ja jotka siten hyötyvät eniten interventiosta.

Toteutetuissa interventiotutkimuksissa todettiin, että opinto-ohjaajien ja opettajien vetämillä Tarinoita kaveruudesta -oppitunneilla voitiin parhaiten vaikuttaa suomalaistaustaisiin tyttöihin, joiden suhtautuminen ulkomaalaistaustaisiin oli kaikista kielteisintä ennen interventiota. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että interventiolla pystyttiin vaikuttamaan myönteisesti vähemmistönuorten kokemukseen siitä, mitä suomalaiset ajattelevat ulkomaalaistaustaisista. Tällä voi olla tulevaisuudessa vaikutusta näiden nuorten halukkuuteen kohdata toiseen ryhmään kuuluvia ihmisiä ja siten vaikuttaa myönteisesti ryhmienvälisiin suhteisiin sekä kouluissa että laajemmin yhteiskunnassa.