Tehtäväpaketti

Käännekohtia ja viisaita valintoja ‒ tehtäviä opinto-ohjaukseen

Mediakasvatuskeskus Metka ry ja Nuorten toimintakeskus Happi ovat tuottaneet yhteistyössä Viisaat valinnat -hankkeeseen tehtäväpaketin oppilaanohjaukseen. Tehtäväpakettia voi käyttää yksilö -tai ryhmäohjaamisen tukena.

Tehtävien kautta ohjataan nuoret tiedostamaan omia ammatillisia intressejään ja annetaan työkaluja haastavien elämäntilanteiden tuoman paineen hallitsemiseen. 

Omin sanoin ‒ vertaistukea nuorten tarinoista

Tehtäväpaketin sisältö peilaa elämänkaaripsykologiaan ja sisältää yhdeksän videotarinaa, joissa eri ikäiset nuoret avaavat omia kokemuksiaan koulusta, harrastuksista ja siitä, miten oma polku on löytynyt haasteista huolimatta. Oppilaanohjaukseen tehtäväpaketti tarjoaa valmiita virikekysymyksiä, keskustelunavauksia ja erilaisia yksilö -ja ryhmätehtäviä ohjaamistilanteisiin. Jokaisen videon ympärille on suunniteltu 45 minuutin oppitunti, jota voi soveltaa omaan työskentelyyn sopivaksi.

Oppitunneilla käsitellään unelma-ammatteja, persoonallisuuden piirteitä, koulukiusaamisen vaikutuksia, unelmia, todellisuuspakoa, etsitään tietoa erikoisesta opinto-alasta, tehdään omia sketsejä, harjoitellaan väittelyä ja pohditaan sisäisen motivaation syntymistä ja vapaahtoistyön tekemistä. 

Tehtävät jakaantuvat viiteen kategoriaan ja sisältävät keskustelu- ja kirjoitustehtäviä sekä luovaa toimintaa.

1. Pohdintaa ennen videon katsomista
2. Katsotaan video 4–9 min
3. Videon tulkintaa
4. Toimintaa
5. Johtopäätökset

Tehtäväpaketin tavoitteena on vahvistaa nuorten taitoja kohdata ja käsitellä identiteetin kehitykseen liittyviä ongelmatilanteita ja ympäristön luomien paineiden tuomaa epävarmuutta. Tavoitteena on myös vahvistaa nuorten tietoisuutta erilaisista uravalinnoista ja ympäristön vaikutuksesta omaan päätöksentekoon.

Videoilla esiintyvät nuoret ovat eri ikäisiä ja tulevat eri kulttuuritaustoista. Heidän elämäntarinansa ovat täynnä erilaisia käännekohtia, jotka ovat merkityksellisiä oman tulevaisuuden kannalta. Videoiden kautta pääset tutustumaan:

lukiolaiseen vapaaottelijaan
joogaopettajaan
stand-up koomikkoon
insinööriopiskelijaan
media-assistenttiin
estonomiopiskelijaan
lähihoitajaopiskelijaan
sirkusopettajaopiskelijaan
maalariopiskelijaan

Videotarinoiden avulla oppilaiden kanssa voi keskustella myös erilaisista persoonallisuuden piirteistä. Millaisen kuvan henkilöstä saa videon avulla? Miten persoonallisuus ohjaa elämän valintoja?

Tarina 1: ”Mä rupesin niin ku puhuun ihmisille ittestäni”

Videolla Hannu kertoo miten koulukiusatusta monikulttuurisessa perheessä eläneestä pojasta tuli oman intohimonsa äärelle löytänyt taideakatemiaopiskelija. Oppitunnilla käsitellään todellisuuspakoa, unelmia ja tehdään äänikirje.

1.  Pakokeino todellisuutta vastaan
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
5 min
Tarvikkeet:
Kirjoitusvälineet

Keskustelkaa ennen videon katsomista siitä, miksi joskus tuntuu siltä, että todellisuutta on pakko paeta? Mitkä ovat sellaisia tapoja, joiden avulla jokainen meistä irrottaa hetkeksi otteensa arjesta?Jokainen kirjoittaa muistiin kolme itselleen ominaista tapaa olla hetken irti arjesta. Keskustelkaa yhdessä vastauksista.

2. Katsokaa video vastausten läpikäynnin jälkeen. Videon kesto on 6:50 min.

3. Hannun käännekohta
Tehtävätyyppi 
Keskustelu
Kesto
10 min

Vastatkaa yhdessä keskustellen seuraaviin kysymyksiin videon katsomisen jälkeen:

 • Hannu mainitsee videolla ainakin yhden tavan paeta todellisuutta. Mikä se on? Mainitseeko hän muista tapoja? 
 • Miten koulukiusaaminen vaikutti Hannun toimintaan?
 • Millaiseksi persoonaksi Hannu kuvailee itseään?
 • Millaiset suhteet Hannulla oli perheenjäseniinsä?
 • Mitä Hannun äiti halusi?
 • Miten Hannu kuvailee elämänsä käännekohtaa? Minkä Hannu aloitti?

4. Unelmista totta
Tehtävätyyppi 
Luova toiminta
Kesto
18 min
Tarvikkeet
Mobiililaitteet ja niissä äänitys 

Jaa oppilaat pareittain. Parit nauhoittavat Hannulle äänikirjeen tästä päivästä viiden vuoden päähän kertoen omasta elämästään. Mikä vuosi silloin on? Minkä ikäinen Hannu on silloin? Videoon peilaten parit miettivät, missä Hannu on ja mitä hän tekee? Minkä ikäisiä oppilaat ovat itse viiden vuoden päästä? Miten he ovat saavuttaneet omat unelmansa? Mitä he haluavat Hannulle sanoa? Äänikirjeen pituus on maksimissaan 2 minuuttia ja se äänitetään omalla mobiililaitteella. Parit kirjoittavat ensin tekstin muistiin paperille, josta se sitten luetaan ääneen.

5. Johtopäätökset
Tehtävätyyppi 
Keskustelu
Kesto
10 min

Jokainen pari saa esitellä oman äänikirjeensä ja kertoa, mitä ajatuksia Hannun tarina heissä herätti. Oliko Hannun tarinaan helppo samastua? Millainen persoona Hannu on?

 Tarina 2: ”Mä oon aina joutunut taistelemaan asioista”

Videolla Tanja kertoo kokemuksistaan sodasta, ahdistuksesta, selviämisestä ja oman ammatillisen polun löytymisestä. Tanjalla on myös tärkeä harrastus. Oppitunnilla käsitellään unelma-ammatteja ja kokemusta kulttuurista

1. Unelma-ammatti
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
10 min

Keskustelkaa ennen videon katsomista unelma-ammateista. Jokainen saa sanoa ääneen oman unelma-ammattinsa. Ammatit voivat olla myös sellaisia, joita ei vielä edes tiedetä olevan. Käykää vastauksia läpi ja laskekaa kuinka monta erilaista ammattia saitte. Ammattien laskemisen jälkeen keskustelkaa vielä siitä, mikä tietyssä ammatissa viehättää tai tukeeko joku persoonallisuuden piirre tätä ammattia? Eli pitääkö olla tietynlainen, että ajautuu tiettyyn ammattiin?

2. Katsokaa video vastausten läpikäynnin jälkeen. Videon kesto on 8:06 min.

3. Tanjan käännekohta
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
5 min

Vastatkaa yhdessä keskustellen seuraaviin kysymyksiin videon katsomisen jälkeen:

 • Millaiseksi Tanja kuvaa kokemustaan uudesta kulttuurista?
 • Mitä Tanjan piti opetella Suomessa?
 • Miten Tanja pääsi eroon ahdistuksestaan?
 • Miten Tanja löysi nykyiset opintonsa?
 • Miten Tanjan harrastus liittyy hänen opintoihinsa?
 • Millaisilla sanoilla kuvailet Tanjan persoonallisuutta?

4. Kuva kulttuurista, jossa elän
Tehtävätyyppi
Luovaa toimintaa
Kesto
20 min

Tanja kertoo yhden tapauksen vaikuttaneen häneen positiivisesti kun hänen perheensä asettui Suomeen asumaan. Mikä tapaus oli piirtynyt Tanjan mieleen? Tapaukseen liittyy hedelmä. Miten Tanja kuvaa hedelmien avulla kulttuurien välisiä eroja? Jokainen piirtää, maalaa, blogaa tai vlogaa omasta suhteestaan vallitsevaan kulttuuriin. Jokanen vastaa kysymykseen:
Mikä esine, asia, väri tai maisema kuvaa omaa suhdettasi kulttuuriin juuri nyt? Jokainen saa esitellä oman teoksensa kaikille.

5. Johtopäätökset
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
2 min

Keskustelkaa vielä lopuksi Tanjan videotarinasta. Millaisen kuvan video antaa Tanjasta? Onko Tanja tunnollinen? Keskustelkaa yhdessä miten erilaiset persoonallisuuden piirteet tulevat esiin videossa.

Tarina 3: ”Mä käsittelin sitä vihalla”

Videolla Rinja kertoo itseksi tulemisesta ja oman intohimon löytymisestä vaikeiden kouluvuosien jälkeen. Koulukiusaaminen on jättänyt jälkensä, mutta millaiset ovat Rinjan jäljet? Oppitunnilla käsitellään koulukiusaamista, oman intohimon löytymistä ja suunnitellaan oma näytelmä.

1. Kiusaaminen jättää jäljet
Tehtävätyyppi
Kirjoitus
Kesto
5 min
Tarvikkeet
Paperilaput ja kynät

Jaa jokaiselle paperilappu, johon kirjoitetaan nimettömästi muutamalla lauseella, onko joku kohdellut väärin ja miten se on tapahtunut? Onko sinua kiusattu? Jos on, niin miten?  Lappu laitetaan yhteiseen pinoon ja joku ryhmästä lukee laput ääneen. Keskustelkaa vielä yhdessä siitä, millaisia pidempiaikaisia vaikutuksia kiusaamisesta voi olla?

2. Katsokaa video lappujen käsittelyn jälkeen. Videon kesto on 5:33 min.

3. Rinjan käännekohta
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
2 min

Vastatkaa yhdessä keskustellen seuraaviin kysymyksiin videon katsomisen jälkeen:

 • Millaisia kokemuksia Rinjalla on alakoulusta?
 • Mitä Rinjalle tapahtui, kun hän siirtyi yläkouluun?
 • Miten Rinja kuvailee elämänsä käännekohtaa?
 • Mikä Rinjaa auttoi selviämään elämän hankalista tilanteista?
 • Millaisilla sanoilla kuvailet Rinjan persoonallisuutta?

4. Draaman kaari
Tehtävätyyppi
Luova toiminta
Kesto
30 min

Jaa oppilaat pienryhmiin. Ryhmät keksivät Rinjan tarinaan pohjautuvan lyhyen näytelmän, jossa he harjoittelevat tarinankerrontaa näytelmän muodossa ja itseilmaisua. Tarinassa on alku, keskikohta ja loppu. Ryhmät pohtivat ensin, millaisia aiheita Rinjan tarinasta voi löytää. Voisiko esimerkiksi Rinja olla hahmo, jonka ympärille tarina rakennetaan? Näytelmät esitetään seuraavalla yhteisellä oppitunnilla.

Huom! Rinja kertoo itsestään kun oli ala-asteella. Hän huomasi kuinka oma ajattelu oli muuttunut. Miten Rinja kertoo tästä videolla? Yksilön persoonallisuus voi muuttua elämänkaaren varrella. Saisiko tästä muutoksesta näytelmän?

5. Johtopäätökset
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
2 min

Jokainen pienryhmä saa esitellä näytelmänsä idean muille lyhyesti. Näytelmän esittämiseen valmistaudutaan ennen seuraavaa oppituntia.

Tarina 4: “Menin hirveen ahdistavasta tilanteesta sellaseen paikkaan missä mun oli tosi hyvä olla”

Videolla Katariina kertoo kokemuksestaan kulttuurien välisistä eroista ja siitä mitä tapahtui, kun hän pääsi hyvämaineiseen lukioon opiskelemaan. Katariina on ollut aina kova suorittamaan, mutta suuret muutokset elämässä laittoivat asiat tärkeysjärjestykseen. Oppitunneilla käsitellään tulevaisuuden suunnittelua, suunnitelmien muutoksia ja haetaan tietoa eräästä opintoalasta.

1. Oman tiensä kulkija
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
5 min

Keskustelkaa ennen videon katsomista, onko tärkeää suunnitella tulevaisuutta. Mitä hyötyä suunnitelmasta on? Miten voisi valmistautua siihen, että suunnitelmiin tulee muutoksia? Suunnitteleeko joku muu meidän puolestamme tulevaisuuttamme?

2. Katsokaa video vastausten läpikäynnin jälkeen. Videon kesto on 8:57 min.

3. Katariinan käännekohta
Tehtävätyyppi
Kirjoitus
Kesto
10 min
Tarvikkeet
Kirjoitusvälineet

Jaa oppilaat pareittain. Parit vastaavat videon katsomisen jälkeen seuraaviin kysymyksiin yhdessä:

 • Mitä Katariina kertoi tapahtuneen, kun hän tuli Suomeen kouluun?
 • Millaiset Katariinan tulevaisuuden suunnitelmat olivat?
 • Mikä oli Katariinan elämän suurin koettelemus?
 • Miten Katariina selvisi koettelemuksesta?
 • Miten Katariina kuvailee opiskeluaan lukiossa?
 • Missä Katariina jatkoi opintojaan?
 • Millaisilla sanoilla kuvailet Katarinan persoonallisuutta?

4. Mitä, missä, miten?
Tehtävätyyppi
Tiedonhaku ja kirjoitus
Kesto
20 min
Tarvikkeet
Tietokoneet

Parit etsivät tietoa Katariinan opintoalasta ja tekevät havainnoistaan miellekartan. Parit vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä Katariina opiskeli?
 • Millaisia aihealueita Katariinan opinnot pitävät sisällään?
 • Montako vuotta opinnot kestävät?  
 • Millainen pohjakoulutus tarvitaan?
 • Missä Katariina voi työskennellä valmistumisensa jälkeen?
 • Mitä muita opintopolkuja kyseiseen ammattiin voi olla?
 • Mitä muuta haluatte kertoa Katariinan opinnoista?

5. Johtopäätökset
Tehtävätyyppi

Keskustelu
Kesto
2 min

Keskustelkaa lopuksi miksi Katarinan selvä tulevaisuuden suunnitelma ei toteutunutkaan sellaisenaan?

Tarina 5: Sosiaalinen elämä on niin paljon tärkeämpää kuin koulu

Videolla Ira kertoo, milloin itse mielestään puhkesi kukkaan ja mitä siitä sitten seurasi. Iralla on ollut kova halu miellyttää omia vanhempiaan, mutta seurasiko miellyttämisestä mitään hyvää? Oppitunneilla käsitellään ympäristön vaikutuksia omiin valintoihin, kirjoitetaan synopsis ja harjoitellaan väittelyä.

1.  Elämme yhteistyössä ympäristömme kanssa
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
5 min

Keskustelkaa ennen videon katsomista ympäristön vaikutuksesta omiin valintoihin. Ketkä tai mitkä asiat vaikuttavat meihin, kenen mielipide on tärkeä ja mistä oikeastaan saamme tietoa liittyen omiin valintoihimme?

2. Katsokaa video keskustelun jälkeen. Videon kesto on 6:07 min.

3. Iran käännekohta
Tehtävätyyppi
Kirjoitus
Kesto
5 min
Tarvikkeet:
Kirjoitusvälineet

Jokainen kirjoittaa omin sanoin Iran videotarinan synopsiksen. Synopsis on lyhyt esittely esimerkiksi elokuvan tapahtumista. Mikä asia Iran kertomuksesta jäi parhaiten mieleen? Miten esittelisit Iran tarinan ulkomaalaiselle henkilölle, joka ei ymmärrä suomen kieltä. Tarkoituksena on löytää tarinasta tärkeitä asioita, ei esitellä Iraa henkilönä.

4. Väittelyharjoitus: Kymppiluokka
Tehtävätyyppi
Luova toiminta
Kesto
15 min
(suunnittelu ja valmistautuminen 15 min, väittelytilaisuus 15 min).
Tarvikkeet:
Kirjoitusvälineet

Jaa oppilaat kahteen isompaan ryhmään. Tehtävässä suunnitellaan kahden ryhmän välinen väittely. Aiheena on kymppiluokka. Toisen ryhmän tavoitteena on puhua kymppiluokan puolesta ja toisen ryhmän tarkoituksena on puhua kymppiluokan olemassaoloa vastaan. Henkilökohtaisesti ei tarvitse olla mitään mieltä asiasta. Tehtävän avulla harjoitellaan nimenomaan hakemaan tietoa ja ajatuksia, jotka vahvistavat valittua näkökulmaa, ilmaisemaan jokin asian vaikuttavasti ja pohtimaan laajemmin, miten meihin kaikkiin pyritään vaikuttamaan.

Ryhmä 1: Kymppiluokka on parasta nuorelle. Kymppiluokka pakolliseksi kaikille!
Ryhmä 2: Kymppiluokka on koulutusresurssien tuhlausta, ja se on vain huonoille oppilaille.

Ryhmien pitää löytää omaa näkemystään tukevia ajatuksia, eli niitä, joiden avulla muutkin uskovat väitteen olevan se oikea. Ryhmät valitsevat joukostaan äänestämällä väittelijän.

5. Johtopäätökset
Tehtävätyyppi
Väittely ja keskustelu
Kesto
15 min

Kun molemmat ryhmät ovat valmiina aloittakaa väittely. Väittelyssä ei ole tarkoitus löytää sitä oikeaa vastausta tai voittajaa, vaan ajatuksena on harjoitella mielipiteiden ilmaisua ääneen ja vakuuttavasti.
Keskustelkaa väittelyn lopuksi, miten omat mielipiteemme muotoutuvat? Kuka meihin vaikuttaa ja miten? 

Tarina 6: “Pitäskö vaan mennä oikeisiin töihin”

Videolla Bahar kertoo miten kiusaamisekokemus muuttui energiaksi, joka vei häntä eteen päin omalla polullaan. Itselle tärkeän jutun tekeminen on Baharille tärkeää, mutta välillä tuntuu siltä, että polkee vain paikallaan. Oppitunnilla käsitellään henkistä ja rahallista pääomaa, suunnitellaan ja esitetään oma sketsi ja pohditaan mitä luovalla työllä tarkoitetaan?

1. Omaa juttuu
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
5 min

Keskustelkaa ennen videon katsomista onko tärkeää tehdä sitä, mikä tuntuu itsestä hyvältä vai tehdä esimerkiksi palkkatyötä, joka ei aina tunnu hyvältä, mutta josta saa toimeentulon. Mitä eroa on henkisellä pääomalla ja pääomalla, joka on rahallisessa muodossa?

2. Katsokaa video keskustelun jälkeen. Videon kesto on 5:21 min. 

3. Baharin käännekohta
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
2 min

Vastatkaa yhdessä keskustellen seuraaviin kysymyksiin videon katsomisen jälkeen:

 • Mitä Bahar ajatteli kiusaamisestaan?
 • Mitä Bahar teki lukion jälkeen?
 • Miten Bahar kuvaa tilannetta, jolloin hän halusi vaihtaa alaa?
 • Mitkä asiat mielestäsi vaikuttivat siihen, että Bahar teki päätöksen lähteä eteen päin?
 • Mitä Bahar tarkoittaa sillä, kun hän pohtii, pitäisikö vain mennä ”oikeisiin töihin”?
 • Millaisilla sanoilla kuvailet Baharin persoonallisuutta?

4. Vitsi eivät ole vähissä
Tehtävätyyppi
Luova toiminta
Kesto
30 min

Jaa oppilaat pareittain. Parien tehtävänä on keksiä Baharin tarinaan liittyen oma sketsi  ja esittää se muulle ryhmälle. Sketsi voi liittyä yhteiskunnallisiin aiheisiin, joita Bahar mainitsee omalla videollaan: kahden kulttuurin välissä eläminen, “oikeat työt” vastaan luovan alan työt tai coolit vastaan epäcoolit tyypit. Parit voivat keksiä myös oman aiheen. Järjestäkää vielä yhteinen sketsi-show. 

5. Johtopäätökset
Tehtävätyyppi
Luova toiminta
Kesto
2 min

Keskustelkaa vielä lopuksi mitä eroa on luovan alan työllä ja lääkärin ammatilla? Lääkäri tarvitsee myös luovaa ongelmanratkaisukykyä, mutta siltä sitä ei mielletä luovan alan ammatiksi. Miksi ei?

Tarina 7: ”Mitä jos se ei ookkaan totta”

Videolla Irini kertoo matkastaan vaikeiden perhesuhteiden ja nuoruuden vastoinkäymisten siivittämänä kohti uutta alkua. Voimaantunut Irini on rohkea ja oman tiensä kulkija. Oppitunneilla käsitellään erilaisia persoonallisuuden piirteitä ja niiden mahdollisia vaikutuksia työuran valintaan, vaikeita elämäntilanteita ja kirjoitetaan pohdiskeleva teksti.

1. Trauma voi tehdä rohkeasta aran
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
5 min

Keskustelkaa yhdessä ennen videon katsomista erilaisista persoonallisuuden piirteistä ja niiden vaikutuksesta omaan toimintaan. Persoonallisuus tarkoittaa tuntemisen, toimimisen ja käyttäytymisen tapaa. Jokaisella on oma ainutlaatuinen persoonallisuutensa. Voitte keskustella seuraavan jaottelun avulla erilaisista persoonallisuuksista ja siitä, millaisiin ammatteihin niiden avulla voisi päätyä.

 • Ulospäin suuntautuneisuus – Sisäänpäin kääntyneisyys
 • Sovittelevuus – Omapäisyys
 • Huolellisuus – Huolettomuus
 • Tunteiden vähäeleisyys – Ailahtelevuus
 • Avoimuus – Varautuneisuus

(Lähde: Suomen Mielenterveysseura.)

2. Katsokaa video keskustelun jälkeen. Videon kesto on 6:45 min.

3. Irinin käännekohta
Tehtävätyyppi
Keskustelu ja kirjoitus
Kesto
5 min

Jaa ryhmä pareittain. Parit vastaavat videon katsomisen jälkeen seuraaviin kysymyksiin kirjoittaen vastaukset muistiin:

 • Millainen tunnelma videosta välittyi?
 • Millaisena Irini kuvailee omaa lapsuuttaan?
 • Mitä Irini teki lukion jälkeen?
 • Miten Irini päätyi elämänsä muuttavalle matkalle?
 • Miten Irinin elämä muuttui matkan jälkeen?
 • Millaisilla sanoilla kuvailet Irinin persoonallisuutta?

4. Pohdiskeleva teksti
Tehtävätyyppi
Kirjoitus
Kesto
25 min

Parien tehtävä on kirjoittaa Irinin käännekohdasta pohdiskeleva teksti tai lyhyt tarina. Parit voivat käyttää hyödyksi edellisen tehtävän muistiinpanoja. Parit miettivät yhdessä Irinin videoon peilaten mitä tapahtui ja miksi?
Tekstin otsikko voi olla Käännekohtani. Parit eläytyvät Irinin maailmaan ja kirjoittavat tekstin hänen suullaan.

Tarinaan pitää kirjoittaa sisään jokin ratkaisumalli vaikeaan tilanteeseen. Tilanteen voi valita listasta tai keksiä itse.

 • Jos perheessä on alkoholismia, mitä teen?
 • Jos koen perheeni painostavan minua päätöksissä, mitä teen?
 • Jos tunnen itseni yksinäiseksi, mitä teen?
 • Jos huomaan jonkun toisen ihmisen kärsivän ongelmista elämässään, mitä teen?

5. Johtopäätökset
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
3 min

Käännekohtani tarinaa voi jatkaa vielä myöhemmin, mutta tämän oppitunnin päätteksi pohtikaa yhdessä vielä Irinin tarinaa siitä näkökulmasta, että kaikista vaikeuksista huolimatta uuden ammatin löytyminen auttoi Iriniä näkemään elämässä toivon kipinän. Hän selvisi kaikesta yksin. Mikä on ystävyyden merkitys vaikeissa tilanteissa?

Tarina 8: ”Olis tavote ammattilaiseks”

Videolla Omran kertoo sitoutuneisuudestaan omaan harrastukseensa. Omran tavoittelee vain yhtä asiaa elämässään, ja sen tavoitteen saavuttamiseksi hän on valmis tekemään töitä. Oppitunnilla käsitellään sisäistä ja ulkoista motivaatiota, etsitään tietoa erilaisista koulutuspoluista urheilijoiden parissa ja tehdään miellekarttoja.

1. Plan B
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
5 min

Keskustelkaa ennen videon katsomista, mistä asioista sisäinen motivaatio syntyy. Entä mitä on ulkoinen motivaatio? Mitkä asiat yleensä motivoivat tekemään jotain, ja minkä tekemisestä tulee hyvä mieli?

2. Katsokaa video keskustelun jälkeen. Videon kesto on 4:34 min.

https://youtu.be/A76KKTYXWpg

3. Omranin käännekohta
Tehtävätyyppi
Keskustelu ja kirjoitus
Kesto
10 min

Jaa ryhmä pareittain. Parit vastaavat videon katsomisen jälkeen seuraaviin kysymyksiin ja kirjoittavat vastaukset muistiin:

 • Mitä mieltä olet Omranin sitoutuneisuudesta omaan lajiinsa?
 • Millainen tunnelma videosta välittyi?
 • Millaisilla sanoilla kuvailet Omranin persoonallisuutta?
 • Omran on videon tekohetkellä 17-vuotias ja sitoutunut harjoittelemaan tullakseen ammattilaiseksi omassa lajissaan. Kirjoittakaa oletteko Omarinin kanssa sama mieltä siitä, että kannattaa laittaa tulevaisuus yhden tavoitteen varaan?
 • Mitä sitten tapahtuu, jos Omraninsta ei tulekaan lajinsa ammattilaista?
 • Miten Omran voisi löytää tasapainon uhreilun ja opintojen välillä?

4. Urheilulla huipulle
Tehtävätyyppi
Tiedonhaku ja kirjoitus
Kesto
20 min

Parien tehtävänä on etsiä tietoa henkilöistä, jotka ovat menestyneet urheilussa. Jokainen pari etsii ainakin kaksi henkilöä. Millainen koulutustausta näillä henkilöillä on? Parit tekevät vastauksistaan miellekarten tai ideaseinän luokan seinälle. Vertailkaa vastauksia koko ryhmän kesken. 

5. Johtopäätökset
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
5 min

Keskustelkaa vielä lopuksi siitä, millainen Omranin tulevaisuus on.

Tarina 9: ”Huumeiden mukana lähti sitten koulukin hyvin alamäkeen”

Videolla Sebastian kertoo rankat kokemuksensa kouluajoista. Sebastian on kuitenkin nyt ihan tyytyväinen elämäänsä. Oppitunneilla käsitellään sosiaalisen verkoston merkitystä, vapaaehtoistyötä ja keskustellaan elämän synkistä puolista. 

1. Kun elämässä on liikaa vastoinkäymisiä
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
5min

Keskustelkaa ennen videon katsomista, mikä on sosiaalisen verkoston merkitys omaan hyvinvointiin. Miten voi hyötyä toisten auttamisesta. Mitä hyötyä vertaistuesta on?

2. Katsokaa video keskustelun jälkeen. Videon kesto on 6:08 min.

3. Sebastianin käännekohta
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
5min

Vastatkaa yhdessä videon katsomisen jälkeen seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisilla sanoilla kuvailet Sebastianin persoonallisuutta?
 • Mitkä asiat mielestäsi ajoivat Sebastianin huumeiden pariin?
 • Missä kohtaa Sebastian huomasi elämänmuutoksen olevan välttämätön?
 • Miksi Sebastian tekee vapaaehtoistyötä?
 • Missä Sebastian tekee vapaaehtoistyötä?
 • Mikä ammatti Sebastianille sopisi?

4. Vapaaehtoistoiminta 
Tehtävätyyppi
Tiedonhaku ja kirjoitus
Kesto
25 min

Jaa oppilaat pareittain. Parien tehtävänä on etsiä tietoa vapaaehtoistoiminnasta. Parit vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia tehtäviä vapaaehtoiset tekevät?
 • Mitkä tahot tarjoavat mahdollisuuksia hakeutua vapaaehtoiseksi?
 • Mitä hyötyä vapaaehtoistoiminnasta on?
 • Millaista vapaaehtoistoimintaa voisit itse tehdä?

5. Johtopäätökset
Tehtävätyyppi
Keskustelu
Kesto
4 min

Keskustelkaa vielä lopuksi Sebastianin tarinasta. Millaisia ajatuksia se herättää?